Adatkezelési tájékoztató

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

2. Az adat kezelő adatai

2.1 Adatvédelmi tisztviselő

3. A kezelt személyes adatok köre

3.1 Regisztráció során megadandó személyes adatok

3.2 Technikai adatok

3.3 Cookie-k (Sütik)

3.3.1 Sütik feladata

3.3.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

3.3.3 A harmadik fél által elhelyezett cookie-k

3.4 Online rendeléshez kapcsolódó adatok

3.5 Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

3.6 Hírlevélhez kapcsolódó adatok

4. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

5. Az adatok célja, módja és jogalapja

5.1 Általános adatkezelési irányelvek

6. Az adatok fizikai tárolási helye

7. Adattovábbítás, adatfeldolgozás az adatok megismerő köre

8. Érintett jogai jogérvényesítési lehetőségei

8.1 Tájékoztatáshoz való jog

8.2 Az érintett hozzáféréshez való jog

8.3 Helyesbítés joga

8.4 Törléshez való jog

8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

8.6 Az adathordozáshoz való jog

8.7 Tiltakozás joga

8.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

8.9 Visszavonás joga

8.10 Bírósághoz fordulás joga

8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás

9. Egyéb rendelkezések

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

A Design Labor Company Kft. mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. A Design Labor Comapny Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://www.yellowart.hu/ weboldalon és a Design Labor Comapny Kft honlapján. A Design Labor Company Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. A Design Labor Company Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Design Labor Company Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A Design Labor Company Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2. Adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, designlabor.info@gmail.com elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel. A Design Labor Company Kft. minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 1 év elteltével töröl. 

Név: Design Labor Company Kft.

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 6.

Cégjegyzékszám: 01-09-359083

Adószám: 27960062-2-41

Telefonszám: +36 31 789 3417

E-mail: designlaborcompany@gmail.com

2.1 Adatvédelmi tisztviselő

Név: Dávid Norbert 

Telefonszám: +36 31 789 3417

3. A kezelt személyes adatok köre

3.1 Regisztrációsorán megadandó személyes adatok

 • Név
 • Telefonszám
 • E-mail cím
 • Esetenként postázási cím

3.2 Technikai adatok

A Design Labor Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Design Labor Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen. A Design Labor Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Design Labor Kft. az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát

és teljességét;

 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége

van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az

ezzel kapcsolatos eszközök.

3.3 Cookie-k (Sütik)

3.3.1 A sütik feladata

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek

pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;

 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie)

helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett

sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a

korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

3.3.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a

https://www.yellowart.hu/ weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető

szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a

böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre

használt más eszközről.

3.3.3 A harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

A https://www.yellowart.hu/ weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A

Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a https://www.yellowart.hu/ információkat

gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap

fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a

látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak,

illetve amíg a látogató nem törli őket.

3.4 Online rendeléshez való adatok

 • Név
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Kézbesítési cím

3.5 Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

 • Név
 • Bankkártya adatok (online fizetés esetében)
 • E-mail cím

3.6 Hírlevélhez kapcsolódó adatok

A https://www.yellowart.hu/ weboldala jelenleg nem alkalmaz hírlevélküldő szolgáltatást.

4. A kezelt adatok tervezett felhasználási és megőrzési ideje

Adatkezelés neve: Megrendelő személyes adatai

Felhasználása: Megrendelések felvétele és kézbesítése

Megőrzési idő:  Maximum 1 év 

5. Adatkezelés célja és jogalapja

A Design Labor Company Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. Felhívjuk a Design Labor Company Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról

(Infotv.);

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) - a természetes

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok

szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános

adatvédelmi rendelet, GDPR);

 • 2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2000. évi C. törvény - a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2017. évi LIII. törvény - a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és

megakadályozásáról (Pmt.);

 • 2013. évi CCXXXVII. törvény - a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

6. Adatok fizikai tárolása

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő

módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az

Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal

kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is

megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba

kíván lépni velünk. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett

bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket a

https://www.yellowart.hu/ a rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az

automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye

nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói

adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolható. Az adathoz

kizárólag a https://www.yellowart.hu/ és a Design Labor Kft. fér hozzá.

7. Adattovábbítás, adatfeldolgozás az adatokat megismerők köre

A megrendelő személyes adatait kizárólag a Design Labor Company Kft. megrendelést feldolgozó

kollégái ismerik meg, valamint a megrendelt csomag postázását biztosító külső szolgáltató.

A csomagküldésért felelős külső szolgálató:

Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cégjegyzékszám: 01-10-042463; Adószám:

10901232-2-44; Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.)

8. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak

helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését, visszavonását, élhet

adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti

elérhetőségein.

8.1 Tájékoztatáshoz való jog

A Design Labor Company Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére

a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt

és a 15-22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen

hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes

adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a

személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az

érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve

amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli

címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a

helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett

panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal

ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető

információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható

következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül

adja meg a tájékoztatást.

8.3 Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a Design Labor Company Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok

helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

8.4 Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Design

Labor Company Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más

módon kezelték;

 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs

más jogalapja;

 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az

adatkezelésre;

 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával

kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás

szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az

adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből

vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása

céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból

vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve

védelméhez.

8.5 Az adatkezelési korlátozáshoz való jog

Az érintett kérésére a Design Labor Company Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek

valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra

vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok

felhasználásának korlátozását;

 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett

igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget

élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett

hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más

természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam

fontos közérdekéből lehet kezelni.

8.6 Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes

adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat

egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

8.7 Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes

adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében

végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos

érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló

profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha

azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel,

jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy

védelméhez kapcsolódnak.

8.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen -

ideértve a profilalkotást is - alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt

hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

8.9 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

8.10 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: https://www.naih.hu

9. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk

ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási

hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg

jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg

iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. A Design Labor Kft. a hatóságok

részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak

annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül

szükséges.